Ga naar hoofdinhoud

kinderopvang en kinderopvangtoeslag

tabel 9

KinderopvangToepassingVerandering na invoering vlaktaks
KinderopvangVoor de kinderopvang wordt door de overheid, de werkgevers en de ouders bekostigd.Bij de vlaktaks belastingheffing is de (kinder)opvang en het onderwijs niet alleen een samenwerking. Zij vormen één geheel, één integrale organisatie. Landelijk op dezelfde grondslag qua organisatie en financiering. Door de overheid en met de afdracht van de werkgeverbijdrage (via de Belastingdienst) wordt zorggedragen voor de financiering. De ouders dragen hierin niet bij net zoals bij het basisonderwijs.
KinderopvangtoeslagVia een inkomenstoets wordt de kinderopvangtoeslag vastgesteld, afhankelijk van het aantal kinderen.Zoals hiervoor al is aangegeven dragen de ouders zelf niet bij in de kinderopvang bij de invoering van de vlaktaks.

Het betaalbaar maken en houden van de kinderopvang is belangrijk. De kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang zullen een ommezwaai moeten maken naar het verlengstuk zijn van het reguliere basisonderwijs. De marktpartijen kunnen hierin participeren, mits er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen voor geschoold personeel en daaraan verbonden salarisniveau's. De opvang moet beantwoorden aan de daaraan te stellen eisen voor de locatie en de aanpak van de educatie daarin.

Ouders kunnen daarin een grote invloed op uitoefenen door het opzetten en deelnemen in ouderraden en besturen, zodat de waarborg voor een goede opvang van nabij kan worden gevolgd en eventueel worden bijgestuurd.

De gemeentelijke overheid heeft hierin een sturende en toezichthoudende rol in. Financieel moet de basis gezond zijn en gestoeld zijn op een verantwoorde budgettering en controle door een departement.