Ga naar hoofdinhoud

woontoelage (vangnet)

tabel 12

Voor wie en wat bedoeld:Tegemoetkoming in de huuruitgaven voor een sociale huurwoning.
Tegemoetkoming in bovenmatige huuruitgaven door bijvoorbeeld ontstaan door huurprijsindexering van een niet sociale huurwoning; of door te hoge hypotheeklasten bij een eigen woning. Deze zouden onevenredig zwaar kunnen drukken op het gezinsbudget en voor directe financiële problemen zorgen.
Tegemoetkoming in woonsituaties waar bewoners die zorg nodig hebben een studio of klein appartement huren van een zorgverleners instantie. De bewoner kan wel een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zorg. Echter niet voor het woonverblijf, omdat het niet valt onder de huursubsidie voorwaarden. Bij sterke tariefstijgingen van de energiekosten (stroom en warmte) kan afhankelijk van het bruto inkomen van de aanvrager en diens fiscale partner een tegemoetkoming aangevraagd kunnen worden via de woontoelage regeling.
Huurgrens: in 2023 tot en met € 808,06. Inkomensgrenzen zijn van toepassing. Bij een leeftijd onder 23 jaar zonder kinderen liggen de huurnormen lager. Voor bepaalde inkomensgroepen kan een dergelijke situatie bezwaarlijk worden, omdat bijvoorbeeld ze net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en noodgedwongen een duurdere huurwoning moeten betrekken. Bepaalde inkomensgroepen kunnen door de uitsluiting voor een woontoelage (huursubsidie voorschrift) niet in aanmerking komen voor dit type verblijf en zorg. De voorwaarden dienen daarvoor in de wet te worden aangepast. Zodat het voor iedereen mogelijk is van de combinatie woon en zorg (binnen de Wlz) gebruik te kunnen maken. Er heeft al een energietoeslag plaatsgehad in 2023. Het persoonlijk inkomen heeft daarbij geen rol gespeeld. De aanvraag hiervoor moet specifieker worden toegepast en niet in de vorm van een massale uitkering. De voorwaarden moeten daarvoor duidelijk zijn. Waarna een aanvraag kan worden ingediend voor een tegemoetkoming.
Wie zorgt voor de uitvoering:Sociale Verzekeringsbank (SVB)In vele plaatsen zijn kantoren SVB aanwezig.
Welke gegevens zijn nodig:Voor een inkomenstoets is nodig het bruto maandinkomen van de aanvrager en fiscale partner. Er vindt geen vermogenstoets plaats. Wel worden de banksaldi en saldi van beleggingsrekeningen opgevraagd bij de aanvraag. Overzicht van de gezinssituatie, woning en woninguitgaven.Inkomen van inwonende kinderen zowel onder als boven de 18 jaar nog studerend, blijven buiten beschouwing. Per type aanvraag zullen er andere gegevens gevraagd worden.
Inkomenstoets:Het bruto maandinkomen maal 12. Daarbij opgeteld 8% vakantiegeld en indien een vaste 13e maand wordt uitgekeerd ook dit bedrag.In principe is het maandinkomen per 1 januari bepalend voor het hele jaar. Bij een aanvraag in de loop van het jaar wordt het dan bekende maandloon bepalend.Elk jaar in januari worden de actuele gegevens opgevraagd.
Tussentijdse veranderingen:Veranderingen in gezinssituaties dienen te worden gemeld.Overlijden, scheiding, geboorte in het loop van het jaar moeten bij het SVB worden gemeld.
Procedure aanvraag:Aanvraag kan met bewijsstukken worden verzonden naar het regiokantoor van SVB.
Afspraak voor persoonlijk gesprek:Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij een regiokantoor van de SVB.Medewerkers van de SVB kunnen ook zittingsdagen in gemeentehuizen van de regio’s houden.
Bezwaarprocedure:De aanvrager kan bezwaar maken binnen een periode van 6 weken na dagtekening van het besluit op de aanvraag.Bezwaar moet schriftelijk gedaan worden.