Ga naar hoofdinhoud

leeftoelage (vangnet)

tabel 11

Voor wie en wat bedoeld:Jong gehandicapten (Wajong); Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK); Tegemoetkoming specifieke zorgkosten; Tegemoetkoming in de uitgaven van inwonende gehandicapten zorgafhankelijke personen; Tegemoetkoming in situaties dat tijdelijk de inkomsten (door bijvoorbeeld werk, gezondheid, studie en omscholing) flink zijn gedaald, en voor financiële problemen zorgen. Kindgebonden budget.Kindgebondenbudget
Zorgkostenaftrek
Inwonende gehandicap
Jong gehandicaptenkorting (Wajong)
Wie zorgt voor uitvoering:Sociale Verzekeringsbank (SVB)In vele plaatsen kantoren SVB aanwezig.
Welke gegevens zijn nodig van de aanvrager:Inkomenstoets: nodig bruto maandinkomen van aanvrager en (fiscale) partner. Ter informatie: vermogen (banksaldi en beleggingsrekeningen). Geen vermogenstoets. Overzicht gezinssituatie. Omschrijving van de reden van de aanvraag. En voor welk onderdeel. Specificatie van de kosten/uitgaven van het aangevraagde doel. . Aangeven als de aanvraag bedoeld is voor een financiële ondersteuning waarvoor en voor welke perioden. En wat de aanvrager zelf aan maatregelen heeft genomen hiervoor.Niet van de inwonende kinderen < 18 jaar en > 18 jaar. Van inkomen en stand vermogen loon- en bankgegevens overleggen. Leeftijd, werk, studie, woning. Overleg van bewijsstukken, zoals nota’s, correspondentie en dergelijke.
Inkomenstoets:Het bruto maandinkomen x 12 + 8% vakantiegeld + een eventuele vaste 13e maand.Het inkomen van januari van het jaar is bepalend voor het hele jaar. Elk jaar wordt in januari de nieuwe gegevens opgevraagd.
Tussentijdse veranderingen:Veranderingen in gezinsituatie.Overlijden, scheiding, geboorte, in het lopende jaar direct melden aan SVB.
Procedure aanvraag:Aanvraag kan met bewijsstukken worden opgestuurd naar het regiokantoor van de SVB.
Afspraak voor persoonlijk gesprek:Kan aangevraagd worden bij het regiokantoor van de SVB.Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er zittingsdagen in het betreffende regio gemeentehuis worden gehouden door medewerkers van de SVB.
Bezwaarprocedure:De aanvrager kan een bezwaar indienen binnen een periode van 6 weken na dagtekening van het besluit op de aanvraag.Bezwaar moet schriftelijk gedaan worden.

Aanbeveling voor aanvragen van een tegemoetkoming (niet vergoede) specifieke zorgkosten bij de SVB.

 • Tandartskosten, tandarts prothetisch
 • Homeopathische arts consult
 • Medicijnen door arts en homeopathische arts voorgeschreven, niet vergoed
 • Steunzolen
 • Opticien onderzoek en levering bril (1 x per 4 jaar)
 • Audicien onderzoek en levering gehoorapparaat (1 x per 5 jaar)
 • Prothese en pacemakers; Fysiotherapie
 • Vast bedrag: (voor zover van toepassing):
  • aanpassing hulpmiddelen door handicap en invaliditeit € 200
  • dieetkosten voorgeschreven door arts € 400
  • chronisch ziekten of handicap € 300
  • invaliditeit € 400
  • vervoerskosten ziekenhuis, medici € 200

Inkomenstoets aanvrager en fiscale partner:

 • inkomen tot € 40.000: tegemoetkoming 70%
 • inkomen van € 40.000 tot € 80.000: tegemoetkoming 20%
 • inkomen van € 80.000 tot € 120.000: tegemoetkoming 10%