Ga naar hoofdinhoud

samenvatting

In dit voorstel worden de taken, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden gerangschikt en hoe de organisatie van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet er vervolgens uit gaat zien.

Met een goede administratieve organisatie ontstaat een beheersbare zorgvoorziening.

 1. Voor de basisvoorziening van de Wet langdurige zorg is Nederland opgedeeld in 31 regio zorgkantoren met 8 aangewezen zorgkantoren voor de ondersteuning van de taken. Met de status van (cluster) zelfstandige bestuursorgaan. Deze rangschikking is in dit voorstel aangehouden.
 2. De 8 aangewezen zorgkantoren voor de ondersteuning komen voort uit 8 zorgverzekeraars. Er zijn 3 zorgverzekeraars niet in opgenomen evenals de diverse labels die behoren tot de 8 zorgverzekeraars. Daar zal in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn nader aangeduid worden..
 3. In het voorstel wordt de lijn van de genoemde regio indeling doorgetrokken, waarbij de 8 genoemde zorgverzekeraars de basisvoorziening van de Zorgverzekeringswet niet meer als verzekeraar invullen maar als een Zorgfonds. Deel uitmakend van het zorgbeleid. Dit gebeurt in collectiviteit samen met Zorgfonds Nederland. De 8 zorgfondsen hebben de status van zelfstandig bestuursorgaan. Een eigen directie met een stafbureau voor onder andere ICT, interne controle groep, en specialisme op het gebied van administratieve organisatie. De zorgfondsen hebben een advies-en voorlichtingstaak. Zij zijn een aanspreekpunt (steunpunt voor de ingeschrevenen) met een zorgvraag. Ook de afgifte van medische machtigingen blijven plaatsvinden.
 4. De aanvullende zorgverzekering (die buiten de basisverzekering valt) kan onveranderd door verzelfstandigde zorgverzekeraars worden aangeboden. Declaraties worden door de zorgverzekeraars rechtstreeks met de verzekerden afgewikkeld.
 5. De inwoners (verzekerden) worden bij de regio’s van de 8 zorgfondsen ingeschreven. Zij ontvangen een zorgkaart (met chip) ter identificatie, te tonen bij elke zorgvraag. Jaarlijks wordt voor de inschrijving een bedrag geïnd van € 28 voor een volwassene en € 14 voor een kind; maximaal € 84 per gezinssituatie. Bij een gering inkomen wordt geen bijbetaling gevraagd bij voorgeschreven medicijnen.
 6. De Belastingdienst gaat jaarlijks aan iedere belastingplichtige de aanslag opleggen voor de basiszorgverzekering waarin de eigen bijdrage deels is verwerkt. Een zorgtoeslag wordt tegelijk verrekend. De betaling geschiedt automatisch in 11 termijnen. Hierbij wordt opgemerkt dat bij de invoering van één vlaktaks tarief voor de inkomstenbelasting en premieheffing de basiszorgverzekering in het vlaktaks tarief is begrepen.
 7. Voor de administratieve- en beheerstaken en de personeelszaken worden 8 zorgadministratiebureaus met de status van agentschap (Rijkstaak) ingesteld. De taken die nu bij de huisartsen/eigenaars liggen worden bij de (1e sectie) van de 8 zorgadministratiebureaus verricht. De ziekenhuizen blijven hun administratie zelf verzorgen. Hun cijfermateriaal wordt maandelijks in totaal bij de 2e sectie van de zorgadministratiebureaus verwerkt. De boekhoudingen zijn gelijk aan een bedrijfsboekhouding. Begrotingen zullen een leidraad vormen bij de beoordeling van de inkomsten en uitgaven. Zowel de huisartspraktijken als de ziekenhuizen ontvangen periodiek een overzicht van de financiële stand van zaken.
 8. De declaratiemethoden worden zowel voor de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijken) als de tweedelijnszorg (ziekenhuizen) vervangen door maandelijkse voorschotten. Per kwartaal vindt de afrekening plaats. Dit vraagt tijdige en volledige aanlevering van gegevens voor de registratie in de administraties van elke huisartspraktijk en ziekenhuis. Zowel de huisartspraktijken als de ziekenhuizen ontvangen periodiek een overzicht van de financiële stand van zaken.
 9. De huisartspraktijk blijft voor de buitenwereld onveranderd. Het (mede)eigenaar zijn van de praktijk wordt beëindigd. Bij praktijkgebouwen in eigendom wordt in het voorstel verder uitvoerig op de mogelijkheden ingegaan evenals de aandachtspunten bij beëindiging van het ondernemerschap.
 10. De beëindiging van de eigen huisartsenpraktijk vraagt om een grote zorgvuldigheid. In het voorstel wordt dit zowel administratief als fiscaal toegelicht. De (nieuwe) werkgever wordt ingevuld door de per regio verbonden (8) ‘ Stichting huisartspraktijk (bestuur)’. Met ambtelijke ondersteuning voor personeelszaken en uitvoering voor een ondernemingsraad. Een vertrouwenspersoon maakt deel uit van de staf. De stichtingsbesturen worden ondersteund door 2 tijdelijke bestuurscommissies bij de praktijkoverdracht en 3 permanente bestuurscommissies voor de managementtaken, personeels- en administratieve zaken.
 11. De praktijkarts is en blijft voor de inhoudelijke kant van de zorgvoorziening verantwoordelijk. Daarvoor is hij opgeleid. Er komt tijd vrij om meer aandacht te kunnen besteden aan zorgverlening in de eigen praktijk en voor een regionale samenwerking.
 12. Een ander belangrijk aspect is de begeleiding voor alle medewerkers bij een eventuele overstap naar een andere invulling van werk. Dit vraagt grote zorgvuldigheid. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat er een compensatie bij een inkomensverlies plaats moet vinden. Ook bij de overkoepelende organisaties zoals het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het CAK kan dit aan de orde komen.
 13. In de 3e sectie van de Zorgadministratiebureaus komen de paramedische beroepen, zoals de fysiotherapeut, wijkverpleging en wijkzorg. De tandarts voor wat betreft de tandheelkundige behandeling die onder de basiszorgverzekering valt. De apotheker voor de voorgeschreven medicijnen. Met declaraties wordt in deze sectie de vergoedingen verwerkt.
 14. De GGZ en Jeugdzorg wordt in een later stadium in de Zorgadministratiebureaus opgenomen.
 15. Om alles in goede banen te kunnen leiden, wordt volgens een stappenplan de administratieve organisatie ingevoerd en begeleid. Dit is in het voorstel nader toegelicht.
 16. De zorgverzekeraars zijn Holdings geworden die hun gebouwen (locaties) aan de nieuwe gebruikers verhuren inclusief hun inventarisgoederen.