Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

De site financieleplannen.nl is ontworpen met privacy als uitgangspunt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Websitelogs worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden van de website en bezoekers. Geregistreerd worden onder meer het tijdstip, IP adres, de internetbrowser en apparaattype. Als u een email stuurt kunnen daar persoonsgegevens zoals naam, emailadres, IP adres of andere gegevens in voorkomen. De server is beveiligd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Websitelogs wordt maximaal 2 jaar bewaard. Emails worden maximaal 5 jaar bewaard.

Locatie

Gegevens worden bewaard op computers binnen de EU, waar de Europese privacywetgeving GDPR geldt.

Gegevens worden niet gedeeld

Er worden geen gegevens met onbevoegde derden gedeeld. De site plaatst geen cookies en er worden geen onderdelen zoals fonts, css en scripts geladen van servers van bijvoorbeeld Google waardoor u gevolgd zou kunnen worden op internet. Er is ook intern geen tracking.

Gegevens verwijderen

Mocht u persoonsgegevens willen laten verwijderen kunt u een bericht sturen naar het contactadres.

Februari 2024