Ga naar hoofdinhoud

schenkbelasting

Het algemene tarief voort de schenkbelasting bedraagt 6%.

Het verlaagd tarief voor (familie)fondsen en vermogensfondsen (foundations) voor projecten in maatschappelijke en culturele sector bedraagt voor de schenkbelasting 3%.

In principe is voor iedere vermogensoverdracht van roerende zaken (inclusief geldmiddelen) en van onroerende zaken, in welke vorm dan ook, schenkbelasting verschuldigd.

groep belastingplichtigenwelke vermogensafdrachtentarief en aantekening
ParticulierenPartner, (klein)kinderen, ouders, broers en zussen, neven en nichten, andere personen, ieder ander persoon of organisatie en instelling. Alimentaties ex-partner.
 • Geen belemmeringen in hoogte schenking. Voor alle personen en instanties mogelijk.
 • Alimentatie valt onder schenkbelasting voor de gever. Niet meer in de IB sfeer box 1 als aftrekpost voor de gever en bijtelling voor de ontvanger.
 • Giften vallen onder de schenkbelasting en is geen aftrekpost meer in de inkomstenbelasting box 1.
IB ondernemersponsoring, giftVoor persoonlijk belang valt onder schenkbelasting. Alleen aftrekbaar in box 1 (onderneming) als er sprake is van een tegenprestatie.
DGA (aandeelhouder) van een BVsponsoring, giftVoor persoonlijk belang valt onder schenkbelasting. Alleen aftrekbaar in de BV als er sprake is van een tegenprestatie. Bij de DGA geen aftrekpost in box 1 van de inkomstenbelasting.
besloten vennootschap (BV)sponsoring, giftValt onder schenkbelasting. Alleen aftrekbaar als bedrijfskosten als er sprake is van een tegenprestatie.
stichtingengift, donatiebelast voor schenkbelasting
verenigingengift, donatiebelast voor schenkbelasting
coöperatiesgift, donatiebelast voor schenkbelasting
maatschap en firma (VOF)sponsoring, giftschenkbelasting, aftrekbaar IB bij tegenprestatie
fondsen (foundations)projecten in maatschappelijkeen culturele sectorVoor deze groepen geldt het lage tarief schenkbelasting
 • De schenkbelasting zal een duidelijke plaats in gaan nemen in de vermogensoverdrachten sfeer.
 • De schenker (gever) wordt belast met de schenkbelasting. Niet de verkrijgende partij (ontvanger).
 • Het staat de schenker vrij om de schenkbelasting (bij geldmiddelen) in mindering te brengen op het geschonken bedrag. Of bij een waarde van een roerend goed en een onroerend goed de schenkbelasting in rekening te brengen bij de ontvanger.
 • Bij een schenking in natura van een roerend goed zal daaraan een taxatierapport ten grondslag liggen om de waarde van de schenkbelasting te kunnen vaststellen.
 • Bij een vermogensovderdracht van onroerend goed (bijvoorbeeld de eigen woning) is het zaak geen dubbele belastingheffingen te laten plaatsvinden. De overdrachtsbelasting en de schenkbelasting kunnen samenvallen. Het laagste tarief is dan toepassing. Dit kan bij de notaris al geregeld worden bij het passeren van de transportakte.
 • Bij een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting ligt de zaak weer anders. De Belastingdienst is feitelijk geen partij om de overdrachtsbelasting niet door te berekenen. Een vergoeding (subsidie) hiervoor zou van het betreffende departement (wonen) moeten komen. Deze terugbetaling valt dan weg tegen de overdrachtsbelasting. Dan is de situatie voor alle partijen duidelijker.
 • Vermogensoverdracht naar het buitenland (bijvoorbeeld naar een andere naam, feitelijk wel onderdeel van het eigen vermogen) is belast met 6% schenkbelasting.
 • De regeling van ‘vrij van recht’ vervalt met de herziening van de schenkbelasting.

De vermogensoverdrachten (aangevraagde en toegekende subsidies) bij de familiefondsen en foundations voor diverse doeleinden in de algemene maatschappelijke en culturele sector kunnen aanspraak maken op het verlaagd tarief van 3% schenkbelasting.

 • Het familiefonds en/of de foundation betaalt de schenkbelasting en draagt deze af. Het staat de schenker vrij om de 3% schenkbelasting in mindering te brengen op het subsidiebedrag. Of de schenkbelasting voor eigen rekening te nemen.

 • Bij een familiefonds waar het beheer via een stichting wordt gevoerd wordt doorgaans jaarlijks aan de (klein)kinderen het behaalde rendement als schenking uitbetaald. De schenking is belast met 6%. Te betalen door de schenker (familiefonds). De beheerder bepaalt zelf of de schenkbelasting aan de ontvanger wordt doorberekend, of dat de schenkbelasting voor rekening blijft van de schenker.

 • Enkele voorbeelden.

  1. Een ouder schenkt aan zijn jongste zoon een bedrag van € 75.000 voor de aankoop van een eigen eerste woning. De erfbelasting is € 4.500. De vader bepaalt of hij dit bedrag verrekend in het schenkingsbedrag of voor eigen rekening neemt. Via de notaris wordt de schenkbelasting berekend en aan de belastingdienst afgedragen. De vrij van recht clausule speelt geen rol meer.
  1. Een particulier schenkt aan een ANBI instelling € 8.000. De schenker kan de schenkbelasting van € 480 verrekenen en € 7.520 overmaken aan de ANBI instelling, of de schenkbelasting voor eigen rekening nemen.
 • Bij het voorstel over schenken is de vrijheid gelaten bij de vermogende zelf. Bij een notaris kan de schenker vast laten leggen dat bepaalde kinderen al een voorschot op hun erfdeel hebben ontvangen. Wat bij de latere boedelverdeling kan worden rechtgetrokken.

 • Een ander voorbeeld.

  1. Bij een stichting (een heemkundekring) zijn uit een donatie jaren geleden twee kostbare schilderijen met een historische waarde ontvangen. De stichting schenkt deze stukken aan een regionaal museum waar deze een betere plaats kunnen krijgen dan nu. De taxatiewaarde is voor beide stukken € 14.000. De schenkbelasting bedraagt € 840. Het stichtingsbestuur is met de directie van het museum overeengekomen dat zij de schenkbelasting kunnen door berekenen aan het museum.
 • De taak van de notaris wordt belangrijker en hij/zij zal vaker worden geraadpleegd.
 • Bepaalde schenklngen zijn via het notariaat gelopen, maar vaak ook zaken die binnen de familie of anderszins hebben plaatsgehad. Op verschillende momenten met niet gelijke bedragen.
 • Het ligt in de verwachting dat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting aangifte ook zal vragen naar de gedane schenkingen. Er is geen vrijstelling en ook geen limiet aan schenkingen.
 • Via de notaris kan daar een opgave naar de belastingplichtige worden gezonden. Van de overige schenkingen zal de betrokkene deze zelf moeten bijhouden.
 • Bij de aangifte zal worden gevraagd naar detailinformatie van de verkrijgenden. Via de administratie – en accountantskantoren zal daarbij naar alle waarschijnlijkheid ondersteunend werk voor de aangifte schenkbelasting worden geleverd. Deels al afgedragen (voorlopige aanslag) en het restant nog af te dragen.