Ga naar hoofdinhoud

regels

  • Over het netto vermogen (bezittingen min schulden) wordt het tarief van de tabel berekend. Daarbij is het van belang naast het tarief in de tabel ook de effectieve tariefbelasting te beoordelen.
  • Een belangrijk verschil is dat de verschillende onderdelen 1 tot met 6 afzonderlijk worden belast en niet de vermogensonderdelen bij elkaar worden gevoegd en dan aangeslagen voor de erfbelasting.
  • De schulden worden per onderdeel in mindering gebracht op het berekende vermogen.
  • Op de waarde van de boedel wordt een tegemoetkoming in mindering gebracht voor de uitvaartkosten (€ 7.500) en de boedelkosten (€ 2.500); vast totaalbedrag van € 10.000.

casus

Een casus in vier varianten als voorbeeld, met en zonder eigen woning en met en zonder legaten. Een 92 jarige moeder overlijdt op 15 april 2024; de vader is 20 jaar geleden overleden. Er zijn 2 kinderen. De oudste zoon heeft 1 kind, de jongste zoon heeft 2 kinderen. Moeder heeft een bank- en spaarrekening van € 20.000 en nog een eigen woning met een WOZ waarde van € 610.000. Moeder was op 20 januari 2024 opgenomen in een verpleeg-verzorgingshuis. Uitgaven voor uitvaart en boedelverwerking € 10.000. Moeder heeft enkele jaren terug veel uitgaven gehad aan de eigen woning voor achterstallig onderhoud. Er is een testament opgemaakt. Een legaat voor de kleinkinderen van € 70.000 per persoon. Twee zonen zijn erfgenaam.

1e situatie: eigen woning, legaten

In de huidige regeling van de erfbelasting is de te betalen erfbelasting voor de legaten 3 maal € 8.066 = € 24.198. Te betalen erfbelasting voor de erfdelen 2 maal € 20.725 = € 41.450. Totaal bedrag aan erfbelasting: € 65.648. In procenten van de waarde van de boedel: 10,59%.

De erfbelasting bij de voorgestelde uitwerking is als volgt: over het vermogen van € 10.000 - onder aftrek van een vast bedrag voor uitvaartkosten en boedelkosten - is 0% erfbelasting verschuldigd. Over de waarde van het onroerend goed (de eigen woning van € 610.000) bedraagt de erfbelasting € 17.600. Totaal bedrag aan erfbelasting: € 17.600. In procenten: 2,84%.

2e situatie: eigen woning, geen legaten

Geen legaten. De erfgenamen zijn de 2 kinderen. Met eigen woning in de boedel.

Met de huidige regeling van de te betalen erfbelasting voor de twee erfdelen € 46.762 maal 2 = € 93.524. In procenten: 15,08%.

Met de voorgestelde uitwerking wordt er geen erfbelasting betaald over de het vermogen. Over de waarde van de woning hetzelfde bedrag als bij de 1e uitwerking € 17.600, ofwel 2,84%.

3e situatie: eigen woning verkocht voor overlijden, geen legaten

De eigen woning is voor het overlijden van moeder verkocht voor de WOZ waarde van € 610.000 + vermogen aan spaargeld min de vaste kosten aftrek per saldo van € 10.000 = een totaal vermogen van € 620.000. De huidige erfbelasting bedraagt bij de twee erfgenamen (geen legaten) ook € 93.524. In procenten 15,08%.

Met de voorgestelde uitwerking wordt de erfbelasting volgens tabel van de roerende zaken € 80.100, ofwel 12,92%.

4e situatie: eigen woning verkocht, legaten

De casus in de 4e uitwerking ontvangen de kleinkinderen de legaten van € 70.000 per persoon. De eigen woning is verkocht voor de WOZ waarde. De twee kinderen zijn erfgenamen. Waarde boedel € 620.000. De erfbelasting bedraagt (voor de kleinkinderen) € 24.198 en voor de erfgenamen (2 kinderen) € 41.450, in totaal € 65.648, in procenten 10,59%.

Met de voorgestelde uitwerking wordt de erfbelasting volgens de tabel roerende zaken over de boedel van € 620.000 (eigen woning is verkocht) € 80.100, in procenten 12,92%.

situatieuitwerking boedelhuidige regeling erfbelasting (€)huidige regeling erfbelasting (%)voorstel (€)voorstel (%)
1Eigen woning, met legaten65.64810,59%17.6002,84%
2Eigen woning, geen legaten93.52415,08%17.6002,84%
3Eigen woning verkocht, geen legaten93.52415,08%80.10012,92%
4Eigen woning verkocht, met legaten65.64810,59%80.10012,92%

Overzicht van de 4 situaties. Als er sprake is van een eigen woning in de boedel dan wordt daar bij het voorstel voor een hervorming van de erfbelasting duidelijk rekening gehouden, dat een woning bij een hoge erfbelasting financiële problemen met zich meebrengt als er slechts een gering vermogen aanwezig is.